اقسام شرکت ها مطابق ماده 20 قانون تجارت

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص
سپتامبر 11, 2017
سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص
سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص
سپتامبر 11, 2017

اقسام شرکت ها مطابق ماده 20 قانون تجارت

اقسام شرکت ها مطابق ماده 20 قانون تجارت

اقسام شرکت ها مطابق ماده 20 قانون تجارت:

شرکتهای تجارتی برهفت قسم است:
1 ـ شرکت سهامی;
2 ـ شرکت با مسئولیت محدود;
3 ـ شرکت تضامنی;
4 ـ شرکت مختلط غیرسهامی;
5 ـ شرکت مختلط سهامی;
6 ـ شرکت نسبی;
7 ـ شرکت تعاونی تولید ومصرف.

شرکت های سهامی :

شرکت سهامی،شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومـسئولیت صـاحبان سـهام حـدود بـه
مبلغ اسمی سهام آنها است.

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی باشد

درشرکت سهامی تعداد شرکاءنباید ازسه نفرکمترباشد

شرکت سهامی به دونوع تقسیم میشود:

نوع اول-سهامی عام

شرکتهائی که موسسین آنها قسمتی ازسرمایه شـرکت را ازطریـق فـروش سـهام بـه مـردم تـامین مـی
کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

نوع دوم- سهامی خاص

شرکتهائی که تمام سرمایه آنها درموقع تاسیس منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیـده اسـت.اینگونـه
شرکتها،شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

شرکت بامسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دویا چند نفربرای امورتجارتی تـشکیل شـده وهریـک
ازشرکاءبدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول
قروض وتعهدات شرکت است

 

دیدگاه ها بسته شده است