راهنمای ثبت اختراع

مراحل ثبت اختراع:

برای ثبت اختراع باید ابتدا به سایت اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مراجعه فرمایید. باید مدارک مورد نیاز که در ذیل ذکر شده است را تکمیل و به این اداره تحویل دهید. این کار می تواند توسط خود مخترع و یا از سوی وکیل مخترع ( که در این صورت باید تقاضانامه به همراه اصل وکالتنامه و یا کپی برابر اصل ضمیمه اظهارنامه شود.) صورت گیرد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع:

  • کپی شناسنامه مخترع و یا مخترعان
  • اظهارنامه ثبت اختراع( 3 نسخه):‌ فرم مخصوصی است که جزو اوراق بهادار می باشد و متقاضی می بایست از واحد گردش اوراق بهادار(واقع در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صتعتی) آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضا آن اقدام نماید.
  • توصیف مشروح اختراع( 3 نسخه): اختراع باید بطور کامل شرح داده شود و تمام جنبه های آن بطور واضح بیان شود.( باید از کاغذ A4 لستفاده شود.)
  • نقشه های اختراع( هرکدام در 3 نسخه): نقشه اختراع باید روی کاغذ با 34 در 22 سانتی متری رسم شود(یک رو باشد).
  • ادعا اختراع ( 3 نسخه):‌ اینکه اختراع با ارائه راه حل عملی چه مشکلی را حل می کند و دارای چه مزایای می باشد و اطلاعاتی که میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.

قبض رسید بانکی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع.

مراحل ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع ( نحوه تعلق حق اختراع):

  1. حقوق اختراع منحصرا به مخترع تعلق خواهد گرفت.
  2. اگر چند نفر باهم اختراعی انجام داده باشند،‌ حقوق اختراع به طور مشترک به آنها تعلق خواهد گرفت.
  3. اگر چند نفر بطور مستقل اختراع واحدی کرده باشند،‌ فردی که بتواند ثابت کند که در تاریخ مقدم تری اظهارنامه را ارائه داده است،‌ حق ثبت اختراع را خواهد داشت.
  4. حقوق اختراع ثبت شده قابل انتقال بوده و در صورت فوت مخترع این حقوق به ورثه وی منتقل خواهد شد. ( درصورتی که اختراع ناشی از استخدام باشد حقوق آن به کارفرما تعلق خواهد گرفت مگر خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد.)
  5. نام مخترع در گواهینامه اختراع ثبت خواهد شد مگر اینکه مخترع کتبا از اداره مالکیت صنعتی تقاضا کند که نامش قید نشود.

 

کلمات کلیدی:‌ ثبت اختراع، مراحل ثبت اختراع، مدارک مورد نیاز ثبت اختراع