مدارک موردنیاز مسئولیت محدود

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص
سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص
سپتامبر 11, 2017
ثبت موسسات غیر تجاری
ثبت موسسات غیر تجاری
سپتامبر 11, 2017
مدارک موردنیاز مسئولیت محدود

مدارک موردنیاز مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 • پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
 • تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم تعیین نام )
 • دو برگتقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
 • دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران.

تذکر : اوراق تقاضانامه و شرکت نامه  به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

 • دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدودو امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
 • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 • فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره) ثبت شرکت ها روش تعیین نام
 • کارت ملی برابر اصل شده  کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد(برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.) .
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
 • معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
 • تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.

 • اخذ مجوز در صورت نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
ثبت شرکت
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت تعاونی
هزینه ثبت شرکت مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت نامه ثبت شرکت های داخلی

فرم تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه آگهی دعوت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود
فرم تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود

دیدگاه ها بسته شده است